Gyűjtemények

Törzsgyűjtemény

A könyvtár az ELTE Savaria Egyetemi Központjában oktatott és kutatott tantárgyai körében gyűjti és közvetíti a szakirodalmat. A több mint 200 ezer kötetes állományából 30 ezer kötet szolgálja az idegennyelvi képzéseket.

A könyvtár egyúttal a régió legnagyobb pedagógiai szakkönyvtára is, amely nemcsak a hagyományos pedagógusképzés tudományterületeit támogatja, hanem a gépész és gazdaságtudományi képzéseket is.

A könyvállományt egy 10.000 tételt számláló médiatári gyűjtemény és egy több mint 13.000 bekötött folyóiratból álló gyűjtemény egészíti ki.

Különgyűjtemények

REGIONÁLIS ANGOLTANÁRI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Szombathelyen 1994. február 1-tőlműködött az az Angoltanári Továbbképző Központ és Könyvtár, melyet az egykori Berzsenyi Dániel Főiskola, a Vas Megyei Pedagógiai Intézet és a British Council hozott létre az angol nyelv hatékony tanítása és tanulása érdekében.

2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Angoltanári Információs Központ és Könyvtár nevet vette fel.

A British Council több mint 4400 kötetes könyv-, folyóirat, video- és hangkazetta állománya ma a könyvtár idegennyelvi állományában található, az angol nyelvű állománnyal egybeosztva, színcsíkkal megkülönböztetve.

DEVECSERI GÁBOR KÖNYVTÁR

Devecseri Gábor és felesége, Huszár Klára az iseumi játékok alkotó művészeiként a hatvanas években és a hetvenes évek elején a nyarakat Szombathelyen töltötték. A város kulturális életének meghatározó személyiségei voltak, kezdetben Plautus, majd Mozart műveinek színpadra állításával.

Az 1982. márciusában kelt alapítólevél szerint Devecseriné Huszár Klára férje könyvtári hagyatékát olyan magyar felsőoktatási intézményre kívánta hagyományozni, ahol magyar szakos tanárképzés is folyik és vállalja, hogy a hagyatékot a gyűjtemény eredeti formájában történő megőrzése mellett dolgozza fel és gondozzaA könyvtár a Főiskola (ma ELTE Savaria Egyetemi Campus) “B” épületében a Tanácsteremben került elhelyezésre, ma is ott található.

1992-ben, Tóthné Király Katalin szerkesztésében, Devecseri Gábor Könyvtárának kötetkatalógusa is megjelent, mely a gyűjtemény raktári rendjében sorolja fel a köteteket, s utal a lapszéli jegyzetekre, valamint tartalmazza a különböző dedikációk teljes szövegét is. A katalógusban személy- és helynévmutató, kiadók és nyomdák mutatója, Devecseri Gábornak és Huszár Klárának dedikált példányok mutatója, possessorok mutatója segíti az eligazodást. A katalógus bevezetőjében Huszár Klára így írt férje könyvtáráról: „nem tudományos gyűjtemény, nem is egy könyvgyűjtő hagyatéka, hanem a szenvedélyes olvasóé és a »munkaszerelemtől« megrészegült író-műfordítóé, akinek munkaeszközei s egyben gyönyörűséget okozó hozzátartozói e kötetek.”

A gyűjtemény az antik világ, valamint a középkortól napjaink irodalmáig terjedő szak- és szépirodalmat tartalmaz, különös tekintettel a költő műfordítói tevékenységére.

A Devecseri Gábor különgyűjtemény 3842 kötete kérésre helybenhasználat keretében a könyvtárban érhető el.

EURÓPAI DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

Az Európai Dokumentációs Központ az egyetem keretében folyó integrációs képzés, valamint tudományos kutatás háttérintézményeként működik 1997-től. E fő feladat kiegészül a széles nagyközönség információs igényeinek kielégítésével is, hiszen az Európai Dokumentációs Központ helyi és regionális szinten foglalkozik a nyilvánosságot érintő uniós témákkal , s együttműködik egyéb uniós vagy helyi információs hálózatokkal és kapcsolattartó pontokkal.

Az Európai Dokumentációs Központok a legtöbb esetben egyetemi könyvtárak keretein belül működnek, a könyvtár munkatársai segítik az oktatókat és diákokat az Európai Uniós témákban eligazodni, illetve megismertetik az egyetem közösségét az EU által létrehozott információs tartalmakkal (jogszabályok, rendeletek, tanulmányok, kiadványok, statisztikák, oktatási anyagok stb.).

HADROVICS LÁSZLÓ GYŰJTEMÉNY

1996-ban páratlan értékű könyvállománnyal gazdagodott a Berzsenyi Dániel Főiskola: dr. Hadrovics László akadémikus a Szláv-Filológiai Tanszéknek adományozta teljes szakkönyv- és folyóirat-gyűjteményét.

Az állomány számos szlavisztikával, germanisztikával, romanisztikával és általános nyelvészettel foglalkozó tudományos könyvet, szótárt (pl. a Horvát Akadémia 23 kötetes nagyszótárát), szakfolyóiratot tartalmaz.

A könyvtárat 1997. május 7-én adták át, s a több mint 1900 kötetes könyvtárat az akadémikus eredeti bútoraival rendezték be.

Az állomány csak helyben, előzetes bejelentéssel használható.

SZAKDOLGOZAT-GYŰJTEMÉNY

A legnagyobb és legrégibb gyűjtemény az intézményben és jogelődeiben megvédett szakdolgozatokat tartalmazza a kezdetektől napjainkig. Először az 1962-ben tanító, majd közművelődési és tanár szakokon végzett hallgatók szakdolgozatai kerültek a gyűjteménybe. Az állomány nagysága 14452 egység, melyek túlnyomó többsége külső raktárban található.

A nyomtatott és elektronikus szakdolgozatok a hatályos jogszabályi keretek között használhatók beiratkozott olvasók által a könyvtárban.

A szakdolgozatok D-épületben található része külső raktárból, csak előzetes kérés után érhető el.

 • Tanító, tanár és közművelődés szakosok
  • 1965–1986 D. épület (raktár)
  • 1987–2002 Forrásközpont földszint (raktár)
  • Tanító szakosok
  • 1962–1996 D. épület (raktár)
  • 1997–2002 Forrásközpont földszint (raktár)
 • Nyelvszakosok
  • Angol 1994–2001 D. épület (raktár)
  • Francia 1994–2001 D. épület (raktár)
  • Német 1992–2001 D. épület (raktár)
  • Olasz 1993–2001 D. épület (raktár)
 • A 2002-es nyelv szakosok (angol, francia, német, olasz) Forrásközpont földszint (raktár).

2003-tól a szakdolgozatok elektronikus formában érhetők el.

A gyűjtemény 1990 előtt hagyományos katalógusokban, 1990-től pedig az online katalógusban kereshető.

Hagyományos katalógusok:

 • témakatalógus: 1962-től 1980-ig (cédulakatalógus),
 • szerzői leíró katalógus: 1962-től (cédulakatalógus),
 • tárgyszó katalógus: 1980-1990-ig (fénylyukkártyás katalógus),
 • kötetkatalógus: a népművelés-könyvtár szakon készített diplomamunkákról 1965-1979- ig, évenkénti feltárás, név-, tárgy- és földrajzi mutatóval (kötetkatalógus).

OSZTRÁK KÖNYVTÁR

A szombathelyi Osztrák Könyvtárat – az Osztrák Köztársaság ajándékaként – Alois Mock, akkori osztrák külügyminiszter nyitotta meg 1992. május 4-én. 2019-től a könyvtár II. emeletén érhető el.

A szombathelyi Osztrák Könyvtár gyűjteménye kölcsönözhető, s nyitva áll az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói, de a város polgárai előtt is.

Állománya több mint 6 ezer könyv, kb. 20-féle periodika, számos videó- és hangkazetta, CD/CD-ROM/DVD. Az állomány fejlesztését az osztrák külügyminisztérium finanszírozza.

A könyvtár az Osztrák Kulturális Fórummal együttműködve különféle rendezvényeket (felolvasóesteket, előadásokat, koncerteket, filmvetítéseket, kiállításokat, műhelyfoglalkozásokat, konferenciákat) is szervez.

PEDAGÓGIAI GYŰJTEMÉNY

A különgyűjtemény az 1960-as években alakult, az eredeti szándékok szerint az 1868–1948 között megjelent neveléstudományi szakirodalmának (népiskolai, polgári iskolai és a tanítóképzéssel kapcsolatos dokumentumok) gyűjtésére. Az állomány korábban főleg ajándékozás útján gyarapodott, elsősorban pedagógiatörténeti, neveléstörténeti műveket, általános (elemi) iskolai tankönyveket és segédleteket tartalmaz. Az új oktatási, nevelési dokumentumok megjelenésével a napi munkában már nem használt könyvtári anyag archiválásra szánt példányai (elsősorban tankönyvek, tantervek, tanmenetek) is itt kerülnek elhelyezésre,. valamint ajándékba kapott, neveléstörténeti értékkel bíró, pedagógiatörténeti munkákkal gyarapodik a gyűjtemény.

A mintegy 3000 kötet csak helyben használható.


TANKÖNYVCENTRUM

Budapest és Eger mellett, 2003-tól a Berzsenyi Dániel Főiskola könyvtára adott otthont a tankönyveket tartalmazó különgyűjteménynek.

A Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szakosztálya és a kiadók közösen határozták el tankönyvcentrumok felállítását, hogy a közoktatásban aktuális tankönyvkínálatot megismertessék a pedagógusokkal, hallgatókkal. A centrum Szombathelyre kerülése Kővári Istvánnénak a Technika Tanszék vezetőjének köszönhető.

A tankönyvek elsősorban az általános iskolai és a középfokú oktatáshoz kapcsolódnak. Megállapodások alapján a Nemzeti Tankönyvkiadó, a Műszaki Könyvkiadó, az Apáczai Kiadó, a Mozaik Kiadó, a Calibra Kiadó, a Dinasztia Kiadó, a Pauz Kiadó, a Park Kiadó és a Pedellus Kiadó juttatta el kiadványait 2-2 példányban a gyűjteménybe.

A magyarországi tankönyvkiadás jelentős átalakulása után a gyűjtemény gyarapítása kurrens tankönyvekkel folyamatos költségvetési és ajándék forrásokból. A régi és új tankönyvek bemutatása, szolgáltatása fontos szempont a tanárképzés szakmódszertani óráinak támogatására. A gyűjteményben több mint 7500 tankönyv, tanítási segédlet található, amelynek egy része helyben használható nagyobb része kölcsönözhető.

Jelentősebb hagyatékok

PUNGOR ERNŐ hagyaték

Prof. Pungor Ernő akadémikus, egyetemi tanár a Berzsenyi Főiskola „A” épületében, az Magyar Királyi Állami Faludi Ferenc Gimnáziumban végezte tanulmányait. 1985 őszén a Kémia Tanszéken folyó oktatás támogatására analitikai kémiai szakkönyvtárát és idegen nyelvű szakfolyóiratait az akkori Tanárképző Főiskolának adományozta.
A gyűjtemény 189 kötetnyi kémiai szakirodalmat és összesen 112 db bekötött kémiai folyóiratot tartalmaz (Acta Chimica Hungarica, Analytical Abstracts,  Analytical letters,  Analytical procedings,  Critical reviews in analytical chemistry).

Az állomány csak helyben, előzetes bejelentéssel használható.

H. Tóth Imre hagyaték

H. Tóth Imre nyelvész, egyetemi tanár a József Attila Tudományegyetem professzora munkássága során sokszor működött együtt a Berzsenyi Dániel Főiskola oktatóival. Az 551 dokumentumot tartalmazó hagyatéka 2001-ben került a könyvtár állományába. Nagyrészt a szlávfilológiai témakörbe tartalmazó nyelvészeti irodalmat tartalmaz. A könyvek a könyvtár második emeleti raktárában kérésre helyben használhatók.

Radó György hagyaték

Pusztay János főigazgató kezdeményezésére a Berzsenyi Dániel Főiskola 1991-ben vásárolta meg Radó György író, műfordító, irodalomtörténész nyelvészeti könyveit. A 164 könyv dokumentumot tartalmazó hagyaték 1992 elején került be a könyvtár állományába. A könyvek először az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék letéti állományába kerültek. Az ELTE integráció után 2018-tól a könyvek a könyvtár második emeleti raktárába kerültek és raktári kérés után helyben használhatók.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL SKL